K 2 / สัปดาห์ที่ 3 / คู่ที่ 5 / สนามที่ 2

STRUSS FC

0

VS

0

คลองหวะสัมพันธ์

ทีม STRUSS FC

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
กิตติ์ธเนศ แช่ซิน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
2
ศุภชัย นุ่นหมีน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
5
ปิยวัฒน์ หวานแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
วีรชน อุปมนต์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
ธนากร ฆังคะมโน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
สุกฤษฎิ์ แสงศิริ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ศุภชัย ชูศรีนวล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
ภัทรพงศ์ มีกอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
สหโชค ไชยชาญยุทธ
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
14
ศัลยศักดิ์ สุกแก้วมณี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
รัฐกิจ มะประสิทธื์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
แผ่นดิน หัสโร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
ธวัชชัย ไกรรัตน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
25
ณรงค์ ขาวเรือง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
สัณหณัฐ หมัดพะวงศ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
31
พีรพัฒน์ กลิ่นรัตน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
39
พงศธร แสนแก้ว
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
40
ธีรภัทร เพ็ญจำรัส
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
89
ปารุส ทุมมากรณ์
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม คลองหวะสัมพันธ์

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
00
ภาณุวัฒน์ แสงรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
4
อลงกรณ์ มั่นเดช
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
05
อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
หรรถชัย หนูนิตย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ศุภชัย รอดอยู่
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ธวัชชัย หวาเอียด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
สมชายกลับใจได้
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
สมพงศ์ เส็มยัง
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
15
สิทธิชัย สุวรรณรัตน์
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
17
ธาริน สายวิงวร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
นิติกร โททรัพย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
กิตติคุณ บุญชู
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
22
กิตติวิทย์ จันทร์นวล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
ชาญวิทย์ มุสิกรัตน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
ธราเทพ รักเลิศ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
มาโปรด พุธชาติ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
วรชาติ แท่นสง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
47
อาดือนัน กาแบ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0