K 2 / สัปดาห์ที่ 4 / คู่ที่ 3 / สนามที่ 1

ป.ปกาสิฐ

0

VS

0

สร้างทาง FC

ทีม ป.ปกาสิฐ

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
3
นันทวุฒิ จุลนวล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
4
สมมาศ กลั่นจตุรัส
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
ณัฐพงษ์ รักขิโต
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ฮาลีน สังยาหน่าย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
ว่าที่ ร.ต. ปิยะวุฒิ เพชรแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
จักรกฤษณ์ ทองนวลจันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
วุฒิศาสตร์ มะเสาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
อับบาส อะนวล
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
17
ศิราวุธ พรหมสถิตย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
ธนกร ยิ้มละม่อม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นราธิป เส็นหล๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
ปิยะณัชญ์ เลื่อนเส้ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
กิตติพงษ์ แทนโป
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
ภูมิภัทธ กลับเนียม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
วัฒนา ชุมเชื้อ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
อนุสรณ์ เจะโกะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
39
นครชัย บุญสงค์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
89
ณัฐพล ภาคกินนอน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
93
กมลฤทธิ์ ไชยรัตน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ธนวัฒน์ สวัสดิสาร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม สร้างทาง FC

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
3
พิทยา จันทภาโส
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
7
คมชาญ ชาภักดี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
วัชรินทร์ แก้วสุด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ภูวนัยน์ สังข์ชุม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
ชัชพงค์ แสลิ่ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
สิทธิพงษ์ สุขโน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
กิตติศักดิ์ ภูชาดา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
กริชกร คงสมแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นพชัย ยอดแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
ชาญยุทธ มะเมาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
จีรณัติ บานชื่น
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
25
ธีรศักดิ์ ทองทรัพย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
28
อิสรพงษ์ ทาบรรหาร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
30
สุรสินธ์ ปานดำ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
31
จักรอรุณ ทองศรีจันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
51
ธนกฤต เพ็ชรศรี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
66
ปริวัฒน์ หมานมา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
ฐิติพงค์ สุระกำแหง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
วินัย เพ็ชรชุม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0