K 3 / คู่ที่ 4 / สนาม 1 / สัปดาห์ที่ 9

Danger By เเกะดีไซน์

1

VS

0

ZD77SPORTSUBLIMATION

ทีม Danger By เเกะดีไซน์

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
3
นาย กิตติชัย ปานถาวร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
5
นาย จิรภัทร สะเม๊าะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
นาย นาวาวี หมุดตะเหล็บ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
นาย ดอเล๊าะ โซะ
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นาย ชัยกานต์ บูญญะ
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
9
นาย ศรายุทธ์ กาสอ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
นาย เทิดทัย ไหมเกตุ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
นาย ปราโมท ตำภู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
นาย ทินกร อุสมาน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
นาย ประสิทธิ์ พรหมเมศร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นาย ชยานันท์ สุกหอม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
นาย วีรชัย ศรีสมพร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
นาย นัฐวุฒิ ขุนทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
นาย อาคม กล้าเเข็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
นาย นัสเซอร์ การะวรรณ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
47
นาย นาบีน ฟัตตาห์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
นาย อนุวัต สิงหนงค์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
นาย ณัฐโชติ รัตน์ทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
นาย ฮูซัยฟะห์ เเวมะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
98
นาย ถิรวัสส์ กุมภา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม ZD77SPORTSUBLIMATION

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
2
นาย ภูริทัศน์ แก้วเคารพ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
นาย ภานุวิชญ์ ยอดจตุการ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นาย ปฐวีกานต์ เเสงชัน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
นาย กิตติ แก้วมณี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
นาย อนุสรณ์ พันธะศรี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
นาย พงศกร วาดเขียน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
นาย นนทการณ์ บิลละเบ๊ะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
นาย ศุภณัฐ เเซ่อั่ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
นาย คำรณ ทองดี
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
18
นาย พิชัย มาสะพันธ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นาย ภาคภูมิ เพ็งหนู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
นาย ทวีศักดิ์ เกปัน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
นาย ดาเเจ๊ะโกโก
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
นาย วิศวุต แก้วบริรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
28
นาย กนกพล เก้าทรัพย์วัฒนา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
นาย กิตติพงศ์ บุญจันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
35
นาย ภัทรดนัย อิ่มทั่ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
นาย ธนกฤต ดิษฐ์จนพงศ์พร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0