K 3 / สัปดาห์ที่ 16 / คู่ที่ 2 / สนามที่ 2

อุดมทรัพย์เซอร์วิส

0

VS

0

ชา มายเฟรนด์

ทีม อุดมทรัพย์เซอร์วิส

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
7
ชลิต และตี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ชลิต และตี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
วิระกิต ยีหวังกอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
เย็บ มณีโชติ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
สุวัฒน์ แก้วศรีสม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
นวพรรษ หมู่เก็ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
มะรูดี สาและ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
อับดุลเราะห์มาน ยีหมัดอะหลี
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
15
สะมะแอ สุระกำแหง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
อานนท์ มูเก็ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
พงศกร ทองด้วง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
ฮาฟิตรี บินสาเมาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
อานัส หมัดอะหลี
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
27
อัซมี หะยีปะดอเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
สาวิทย์ ภัทรเสนานนท์
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
30
สังกาศวิภู สุวรรณบุตร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อภิเดช สุวรรณรัชนี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
89
จิรัฏฐ์ ภัทรพิทักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
สราวุธ รัตน์พันธ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม ชา มายเฟรนด์

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
4
ฮามีดี ยูโซะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
5
นัสโร ตาเห
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
10
นูดีน อับดุลลี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อันวา ตาปอ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ริซวัน ดือราเเม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
อะฟีฟ ดาโอะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
บาซิร สาเเละ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
ชุลพาธ์ สาเเละ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
เเวเดารี เเวหะยี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
สหชัย สะเหะยุนุ้ย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
ฮัมดัม มะดิง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
32
ฮาบิ หามะ
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
33
มุสตากีม เจ๊ะยอ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
34
ฟาเดร์ จะปะกิยา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
37
ฮัมดี เด็นมานิ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
44
อับดุลเลาะ บาฮา
สะสม
0
0
1
0
0
ไม่กำหนด
55
อับดุลการิม ปูซู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
63
เเวมูซัมซิล จาหลง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
71
ตามีซี วิชัย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
ซาอูดี ยูนุ๊
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0