K 3 / สัปดาห์ที่ 4 / คู่ที่ 1 / สนามที่ 2

สหายอาบัง

0

VS

0

อุดมทรัพย์เซอร์วิส

ทีม สหายอาบัง

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
ปาราเมศ คำเขียว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
บาร์กี ลาโละซู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
บาฮารี ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นิวัฒน์ หวังเบ็นหมัด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
อัฟรีซัม มีนา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
ซัรวาน นิยู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
อาแซ มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
ประสาน นามหวาย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
อับดุลพีซี บือราเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
อิบรอเฮม อูมา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
อุสมาน มะแซ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
อารพรรณ กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
อิลฮัม กอเน็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
ฮำซี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
35
อารีฟ ยีสาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
37
อัดรี ดะเซ็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อานัส ดอเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
ศรราม แดงบัวทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
91
รุสลัน แก้วของแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ซูไฮรี ดาแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม อุดมทรัพย์เซอร์วิส

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
7
ชลิต และตี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ชลิต และตี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
วิระกิต ยีหวังกอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
เย็บ มณีโชติ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
สุวัฒน์ แก้วศรีสม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
นวพรรษ หมู่เก็ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
มะรูดี สาและ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
อับดุลเราะห์มาน ยีหมัดอะหลี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
สะมะแอ สุระกำแหง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
อานนท์ มูเก็ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
พงศกร ทองด้วง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
ฮาฟิตรี บินสาเมาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
อานัส หมัดอะหลี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
อัซมี หะยีปะดอเฮง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
สาวิทย์ ภัทรเสนานนท์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
30
สังกาศวิภู สุวรรณบุตร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อภิเดช สุวรรณรัชนี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
89
จิรัฏฐ์ ภัทรพิทักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
สราวุธ รัตน์พันธ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0