K2 / คู่ที่ 3 /สนามที่ 2 /สัปดาห์ที่ 8

น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี

4

VS

1

คลองหวะ FC.

ทีม น้องตะวัน By เเจ๊ค มีดี

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
5
วรวีร์ บิลยะแม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
นฤภัทร์ พุทธกูล
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ภานุวรรตน์ รามแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
อนิรุจค์ สรายุทธพิสัย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
วีรภัทร์ ห้อยแก้ว 11
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
เกีตรติศักดิ์ ทองนวล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
ธนภัทร แช่หลี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
วรวิชญ์ ห้อยแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
สุพัฒพงศ์ เกิดแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
ธีระนันต์ แก้วศรี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
โกเมศ รักชุม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
ปุณณรัตน์ รัตนพรหม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
25
สัชฌุกร รัตนพรหม
สะสม
2
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
ธนิสร เกิดกมลคุปต์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
30
อภิวัฒน์ นาคเทวัญ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
31
ยุทธภูมิ หนูเอียด
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
34
อนุพงศ์ บวงแก้ว
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
66
สุรชัย ขาวมัน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
พงษ์จรัญ จำเริญพงษ์รัศมี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
พัฒนายุ มณีอินทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม คลองหวะ FC.

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
2
ณรงค์ ขจรกุลวณิชย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
ปฐวี ดิสระมุณี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
4
อลงกรณ์ มั่นเดช
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
ชาญวิทย์ มุสิกรัตน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
หรรถชัย หนูนิตย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ศุภชัย รอดอยู่
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
ธราเทพ รักเลิศ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
สมชาย กลับใจได้ 13
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
สุขแสนไกล มุลศิลป์ 18
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
อิทธิพล กันยาเทพ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
ธาริน สายวิงวร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
กิตติวิทย์ จันทร์นวล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
27
กฤตพจน์ ไชยานุพัทธกุล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
วรชาติ แท่นสง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
31
ธวัชชัย หวาเอียด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
32
กฤติเดช เลิศภานุชิต 32
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
อาลือนัน กาแม 33
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
ศุภกร ชูกำเนิด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0