K2 / คู่ที่ 4 /สนามที่ 1 /สัปดาห์ที่ 12

3-4 สัมพันธ์ FC

3

VS

1

น้องเอวา by ALM 102

ทีม 3-4 สัมพันธ์ FC

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
4
เอกรัตน์ เเก้วรัตนา
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
5
จารุพงศ์ หมวดเเทน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
สุทัศน์ เเซ่ตั๊น
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
พลางกูล พัศจาลจุล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ภูวินท์ เพชรกาญจน์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
นรพนธ์ ขวัญวิเศษ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
คมชาญ ชาภักดี
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
ธีรพัฒน์ ประสพพงษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
นายณัฐวิชย์ รุ่งโรจน์กิจ 13
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
อภิชัย เกตุสันเทียะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
สิทธิพงษ์ สุขโน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
นายสราวุฒิ ไวยกริช 17
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
ธีรวัตน์ จันทวาส
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นพชัย ยอดแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
นายธัวชชัย คงอ่อน 20
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
นายปกากิต เพ็ชรากาล 21
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
อาราม บัวสาย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
32
นายธนากร สุวรรณชาตรี 32
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ปรวิทย์ เรืองแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม น้องเอวา by ALM 102

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
พิพัฒน์ ทองทวี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
พัทธนธร ไชยจารีย์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
ธวัชชัย แสงสุวรรณ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ฮารีฟีน หวังนุรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
อาซิซ ตนยะแหละ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
ธันยธรณ์ โชติมูล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
อัยกาญจน์ หมัดอาก้ำ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
ณัฐวุฒิ ยุทสอาด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
ณัฐวัตร คุณะเวช 18
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
ชนะ มัธยม 19
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
มูฮำหมัด เบ็ญร่าหีม 20
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
ปุณรกันต์ ลาวัลแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
ภูวไนย ใจงาม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
ภูธเนศ สังฆะโต
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
30
บิล้าล บือโต
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
66
จอ วิน อัด 66
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
70
ธีรานนท์ หนูรอด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
นิพันธ์ อับดุลเลาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
สุริยา คุระแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
102
นราธิป ปิหิรัญ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0