K2 / คู่ที่5/ สนาม1(16)

สร้างทาง FC

1

VS

0

ALL IN F.C.

ทีม สร้างทาง FC

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
1
ชาญยุทธ มะเมาะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
2
พลกฤษฏิ์ ทองสลับล้วน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
3
พิทยา จันทภาโส
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
5
ชัชพงศ์ แสลิ่ม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
กิตติศักดิ์ ภูชาดา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
ชุติมันต์ ปานดำ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
กริชกร คงสมแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
วัชรินทร์ แก้วสุด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
สุทิน ละเอียด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
จักร์อรุณ ทองศรีจันทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
นพชัย ยอดแก้ว
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
เบญจพล หวังสวา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
ชลสิทธิ์ สิรินทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
จีรณัติ บานชื่น
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
30
สุรสินธ์ ปานดำ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
37
ศิวกร ตันติกิตติชัย
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
42
วงศกร มีเกิด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
66
ภูวนัยน์ สังข์ชุม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
อิสรพงษ์ ทาบรรหาร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม ALL IN F.C.

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
4
นิธิศ สุรจันทรชาด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
5
เกียรติภูมิ ประจักษ์เลิศวิทยา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
ธนวัฒน์ อัศวเดชกำจร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
ธนากร วริศรานุพงษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
รุสลัน พิมพ์ประพันธ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
ปวริศ ตันตระกูล
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
10
วิศรุต มานะกุล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
11
ทรงวุฒิ สันหมาด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
13
เจษฎา เพิ่มผลชัยกุล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
14
วันชัย สุทธิพงศ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
เอกสิทธิ์ อธิตระกูลเลิศ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
ธีรนัย วิมิตตะนันทกุล
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
ศุภณัฎฐ์ ละอองมณี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
นรวีร์ ศรีหิรัญเดช
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
ศัตยา อัชชนะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
23
นิพนธ์ จุยแบน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
24
สุเทพ จิวระประภัทร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
26
ชนะเลิศ เรืองรอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
55
นัทนนท์ โชติวนาวรรณ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
99
ชัยวัฒน์ คงจิตรวิทยา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 1