K3 / คู่ที่ 5 / สนาม 1 / สัปดาห์ที่ 19

Killer bee fc

0

VS

5

Danger By เเกะดีไซน์

ทีม Killer bee fc

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
4
นาย ปณิธาน นกหนู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
นาย มนต์ชัย ดำมณี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
นาย จิธณัท กาลสังข์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นาย เชาวฤทธิ์ คงสุข
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
นาย จักรพันธ์ ดำคง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
12
กฤษฎา หนูรอด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
16
นาย สิริพงศ์ หนูเสน
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
17
เอกวัตร รัตนพันธ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
นาย ปรรณวิสิฐ ศรีรักษ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นาย ธนาธิป มุสออุมา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
22
ชามิล สมิทธิยะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
30
นาย วัชรากร เลหนุด
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
49
นาย อนุวติ เฉลิมวรรณ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
53
นาย คณานิตย์ เเก้วสุวรรณ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
54
นาย ภูวิศ นิลวิสุทธิ์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
นาย พันเกียรติ จิตต์ภักดี
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
72
นาย นวพล คงเวช
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
นาย โฆษิต เเซ่โฮ่
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
93
นาย พงศกร เเสนปาน
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0

ทีม Danger By เเกะดีไซน์

เบอร์ ชื่อ-สกุล ประตู ใบเหลือง ใบแดง สถานะ
3
นาย กิตติชัย ปานถาวร
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
5
นาย จิรภัทร สะเม๊าะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
6
นาย นาวาวี หมุดตะเหล็บ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
7
นาย ดอเล๊าะ โซะ
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
8
นาย ชัยกานต์ บูญญะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
9
นาย ศรายุทธ์ กาสอ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
10
นาย เทิดทัย ไหมเกตุ
สะสม
0
1
0
0
0
ไม่กำหนด
14
นาย ปราโมท ตำภู
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
15
นาย ทินกร อุสมาน
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
18
นาย ประสิทธิ์ พรหมเมศร์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
19
นาย ชยานันท์ สุกหอม
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
20
นาย วีรชัย ศรีสมพร
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
21
นาย นัฐวุฒิ ขุนทอง
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
29
นาย อาคม กล้าเเข็ง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
33
นาย นัสเซอร์ การะวรรณ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
47
นาย นาบีน ฟัตตาห์
สะสม
1
0
0
0
0
ไม่กำหนด
69
นาย อนุวัต สิงหนงค์
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
77
นาย ณัฐโชติ รัตน์ทอง
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
88
นาย ฮูซัยฟะห์ เเวมะ
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
98
นาย ถิรวัสส์ กุมภา
สะสม
0
0
0
0
0
ไม่กำหนด
ยิงเข้าประตูตัวเอง 0