คลองหวะสัมพันธ์ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์
10 0 0 0
2. หรรถชัย หนูนิตย์
7 0 0 0
3. ธาริน สายวิงวร
17 1 0 0
4. อลงกรณ์ มั่นเดช
4 0 1 0
5. นิติกร โททรัพย์
18 0 1 0
6. สมชาย กลับใจได้
13 0 0 0
7. กิตติคุณ บุญชู
19 0 1 0
8. สิทธิชัย สุวรรณรัตน์
15 2 1 0
9. ภาณุวัฒน์ แสงรักษ์
00 0 0 0
10. ธีรวุธ พุทธชาติ
14 0 0 0
11. มาโปรด พุธชาติ
26 0 0 0
12. อาดือนัน กาแบ
47 0 0 0
13. ชาญวิทย์ มุสิกรัตน์
23 0 0 0
14. วรชาติ แท่นสง
29 1 0 0
15. อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
05 0 0 0
16. ธราเทพ รักเลิศ
24 0 0 0
17. กิตติวิทย์ จันทร์นวล
22 0 0 0
18. ศุภชัย รอดอยู่
8 1 0 0
19. ธวัชชัย หวาเอียด
9 2 0 0
20. สมพงศ์ เส็มยัง
14 0 1 0

โค้ช

1. สุเทพ พัทธโน
2. ไพศาล ชาวอุบล
3. อภิชาติ ประเสริฐ
4. สุชา ชาติประสิทธิ์