ชมรมฟุตบอลท่าใหญ่ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. พีรพล แซ่ลี้
1 0 0 0
2. ฮาบี๊บ เบ็ญนุ้ย
2 0 0 0
3. อัซมัน หะยีปะดอเฮง
3 0 0 0
4. ธนวัฒน์ เล้งนนท์
4 0 0 0
5. อิบร่อหีม มะหาหมัด
5 0 0 0
6. สาคร เจะหนิ
6 0 1 0
7. เอนก มูเก็ม
8 0 0 0
8. อดิศักดิ์ สตำ
11 0 0 0
9. พีรพงษ์ ทองคำ
13 0 0 0
10. มูฮำหมัด ปูตีล่า
16 0 0 0
11. อาหลี สมุทร
17 0 0 0
12. ธีรพัฒน์ ลิมะพันธ์
18 0 0 0
13. วีรภัทร หลงสวาท
23 0 0 0
14. ฮากีมี่ หะยี
26 0 0 0
15. ชนะชัย บูบากา
27 0 0 0
16. อิมรอน หมัดยูโส๊ะ
34 0 0 0
17. ยูโส๊บ หมัดอะหิน
36 0 1 0
18. ณัฐวุฒิ มหาชัย
44 1 0 0
19. นาวาวี งามทรัพย์
69 0 0 0
20. มูนิส เต๊ะย่อ
88 2 0 0

โค้ช

1. อัครพล พรหมจรรย์
2. มัศักดิ์ แวววันจิตร
3. สาธิต มูเก็ม
4. จุมพล แวววันจิตร