ป.ปกาสิฐ - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ว่าที่ ร.ต. ปิยะวุฒิ เพชรแก้ว
10 0 0 0
2. จักรกฤษณ์ ทองนวลจันทร์
11 0 0 0
3. ธนวัฒน์ สวัสดิสาร
99 1 0 0
4. ณัฐพงษ์ รักขิโต
6 0 0 0
5. นครชัย บุญสงค์
39 1 0 0
6. ศิราวุธ พรหมสถิตย์
17 1 0 0
7. อนุสรณ์ เจะโกะ
29 0 0 0
8. วัฒนา ชุมเชื้อ
27 0 0 0
9. นราธิป เส็นหล๊ะ
19 0 0 0
10. ณัฐพล ภาคกินนอน
89 0 0 0
11. กิตติพงษ์ แทนโป
23 0 0 0
12. กมลฤทธิ์ ไชยรัตน์
93 0 0 0
13. นันทวุฒิ จุลนวล
3 0 0 0
14. สมมาศ กลั่นจตุรัส
4 0 0 0
15. ปิยะณัชญ์ เลื่อนเส้ง
21 0 1 0
16. ภูมิภัทธ กลับเนียม
24 1 0 0
17. ฮาลีน สังยาหน่าย
9 0 0 0
18. วุฒิศาสตร์ มะเสาะ
12 0 0 0
19. อับบาส อะนวล
13 2 1 0
20. ธนกร ยิ้มละม่อม
18 0 0 0

โค้ช

1. พ.ต.อ.ปกาสิฐ หนูอิ่ม
2. ด.ต.สิทธิชัย เพ็ชรมณี
3. ร.ต.ต.นนทชัย ศรีแสง
4. ส.ต.ท.ธวัชชัย อินปาน
5. ร.ต.อ.สุธรรม จันทร