มาดามหลิง BY VIP46 - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ศุภกร สรีระถาวร
19 0 0 0
2. กุลนาถ เหล่าพงศ์นภา
33 0 1 0
3. อดิเทพ ประกายอนุรัตน์
41 0 2 0
4. พลพจน์ เพ็ชร์พันธ์
12 0 0 0
5. เทพณรงค์ โชติธิติกุล
9 0 0 0
6. จรส ศรีพัฒนพิบูล
2 0 0 0
7. ณัฐนันท์ แสงสุริยา
8 0 0 0
8. อัสรีย์ เจ๊ะนิ
6 0 0 0
9. มหิทธิธิศักดิ ปกิต บุญสนอง
88 0 0 0
10. ชัยวิวัฒน์ รสาภิรส
24 0 0 0
11. สรรเสริญ ศศิธรสนธิ
7 0 0 0
12. อาทิตย์ มิตรวงษา
79 0 0 0
13. วณิกบุตร วัฒนมติพจน์
16 0 1 0
14. ณัฐวุฒิ บิลเหล็บ
4 0 0 0
15. สันติภาพ โหดสุบ
23 0 0 0
16. วุฒิพงษ์ ทองสองยอด
29 1 0 0
17. ณัฐวุฒิ กูกขุดทด
99 0 0 0
18. เฉลิมรัตน์ ภิโสรมย์
11 0 0 0
19. วัชระ สุวรรณมณี
46 2 0 0
20. ปฏิพล ศรีนุ่นวิเชียร
27 1 0 0

โค้ช

1. สังสรรค์ เลิสลักษณ์วรา
2. วนัสนันท์ โอชาพงศ์
3. ธีรภัทร์ สารมาศ
4. ภูวนารถ ไชยชนะ