SUNFEE TALUBAN X HU - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. นัศรูน หะยีแวดือเร๊ะ
0 0 0
2. อัลฮัม แวอุมา
12 0 0 0
3. ฮากิม ยะโก๊ะ
10 0 0 0
4. นัจมี เจะเดะ
83 1 0 0
5. มูฮารีฟิน ดอบู
18 0 0 0
6. ไฟซอล เจ๊ะแม
14 0 1 0
7. อาลีฟ เวาะและ
8 1 1 0
8. อัฟฎอล สะแลแม
11 0 0 0
9. ซอฟนัน อาแวกือจื
2 0 1 0
10. อนัส หามะ
24 0 1 0
11. มูฮัมหมัดฟัชลีน ยูโซะ
7 1 0 0
12. อิมรอน บือซา
6 1 1 0
13. อิมรอน ฮะมะ
9 2 1 0
14. พงษ์นเรศวร์ ไชยเชษฐ์
4 0 0 0
15. แวนัสรอน โตะนาฮุน
16 0 0 0
16. อัลฟุรกอน รือเนาะ
17 1 0 0

โค้ช

1. สันทิภฐ์ ทองไซร้
2. อาจารย์ สำราน ฮายีแวดือเระ
3. น.ส.มัสยา มามะ