อุดมทรัพย์เซอร์วิส - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. วิระกิต ยีหวังกอง
9 0 0 0
2. สะมะแอ สุระกำแหง
15 0 0 0
3. อับดุลเราะห์มาน ยีหมัดอะหลี
14 0 1 0
4. สาวิทย์ ภัทรเสนานนท์
29 0 1 0
5. อภิเดช สุวรรณรัชนี
69 0 0 0
6. มะรูดี สาและ
13 2 0 0
7. ชลิต และตี
7 0 0 0
8. ชลิต และตี
8 0 0 0
9. พงศกร ทองด้วง
18 0 0 0
10. อัซมี หะยีปะดอเฮง
27 0 0 0
11. อานนท์ มูเก็ม
17 0 0 0
12. ฮาฟิตรี บินสาเมาะ
19 0 0 0
13. อานัส หมัดอะหลี
20 0 1 0
14. สุวัฒน์ แก้วศรีสม
11 0 0 0
15. เย็บ มณีโชติ
10 1 0 0
16. สังกาศวิภู สุวรรณบุตร
30 0 0 0
17. จิรัฏฐ์ ภัทรพิทักษ์
89 0 0 0
18. นวพรรษ หมู่เก็ม
12 0 0 0
19. สราวุธ รัตน์พันธ์
99 0 0 0

โค้ช

1. มูฮัมมัด แหละตี