เขี้ยวตัน - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 06/04/2024

ผู้เล่น

1. ศุภรชัย วิเศษนาเรียง
14 0 0 0
2. ศุภรชัย ดีอก
22 2 1 0
3. วีระเดช เดอะ
8 0 0 0
4. ธงสิทธิ์ ศรีวงษา
5 0 0 0
5. วรัญญ์พล โคพิชัย
20 0 1 0
6. ธนภัทร์ พรมบัวคู
4 1 0 0
7. ดำรง มณีรัตน์
66 0 0 0
8. ธนวัติ ตาคําศัพท์
43 0 1 0
9. อดิศร ก๋าใจ
9 0 0 0
10. พงษ์เทพ ก้อนคํา
13 1 0 0
11. ฐานันดร ไกรแก้ว
15 0 0 0
12. เสมอ บุตะเคียน
6 1 0 0
13. คฑาวุธ บัวเนี้ยว
7 0 2 0
14. อรรถวุฒิ ขาวผ่อง
17 0 0 0
15. อัฟนาน ตาเดอิน
69 0 0 0
16. อัฟนาน ตาเดอิน
44 0 0 0
17. พงศ์พัทธ์ เพ็ชรสุวรรณ์
2 0 0 0
18. ภูมินทร์ ก่อเกื้อ
21 0 0 0
19. จตุรภัทร ตันตระกูล
26 0 0 0
20. กิตติคุณ บุญยิ่ง
0 0 0

โค้ช

1. วสันต์ มาวิเลิศ