น้องเพทาย BY นายหัว - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 20/03/2024

ผู้เล่น

1. ธนาวุธ เอียดเจริญ
25 0 0 0
2. พันธ์ศักดิ์ ชูมาปาน
7 1 0 0
3. นที แก้วสุข
12 1 0 0
4. ภูวนัตถ์ เต่าเพชร
88 0 0 0
5. วิทิตย์ ไหวมา
24 0 0 0
6. ภานุเดช ศรีทวี
29 0 0 0
7. วรินทร แก้วสนั่น
18 5 0 0
8. อำพล หลักจิตตโร
27 0 0 0
9. จิณณวัตร สินนุกุล
10 0 0 0
10. วิทิพงศ์ พรหมเจริญ
3 0 0 0
11. รุ่งโรจน์ กิจสถิตย์
8 0 0 0
12. ธีรัตม์ แก้วชนิด
14 0 0 0
13. เปียมปราณ แสงทอง
5 1 0 0
14. อัครพล ขุนทอง
30 1 0 0
15. ธนกร เขัยนโกลา
15 0 0 0
16. จิโรจน์ หารเทา
17 0 0 0
17. ณัฒฐพัฒน์ ขุ้มทอง
22 0 0 0
18. จักรพงศ์ สงขาว
19 1 0 0
19. ณัฐชัย บัวแก้ว
39 0 0 0
20. ณัฐกร เอียดเมือง
28 0 1 0

โค้ช

1. อ็อด
2. นายหัวดำ
3. ณรงค์ ทองกุล