ป๋าป้อม by เลิศการพิมพ์ - KICKOFF LEAGUE (K1)

วันที่สมัคร 26/08/2020

ผู้เล่น

1. ศุภชัย ปิยะทอง
55 0 1 0
2. 1. ภูเบศ สมใจ
42 1 0 0
3. ไชยวัฒน์ ชัยเจริญ
12 1 1 0
4. ซุนกิบหลี หลงพิลา
66 5 0 0
5. ชวลิต หยูทอง
10 8 0 0
6. สงกรานต์ สาย
9 11 0 0
7. ณัฐวราพงค์ หนูเนียม
7 6 0 0
8. วัชรชัย ศรีวิเชียร์อำไพ
16 4 2 0
9. ธวัช สุขสมบูรณ์
17 6 0 0
10. ไพศาล พันธุ์จู
5 1 0 0
11. อามินเซ็น หวันชิตนาย
8 5 1 0
12. เอกลักษณ์ เส็มสา
14 6 2 0
13. สุมิตร บินดุเหล็ม
6 0 2 0
14. สุทธิชัย ผดุ้งกูล
20 2 2 0
15. ทวัฒชัย ขุนเด็จ
3 0 0 0
16. พงษ์เทพ ล่ำสุนีกาญจน์
33 0 0 0
17. อดิศักดิ์ มัสริ
25 1 1 0
18. หริศ หาดแก้ว
2 0 0 0
19. ซัลฟา บิลหมัด
21 0 0 0
20. ยาไว เหมสลาหมาด
22 0 0 0

โค้ช

1. จตุพร ศรีเฉลิม
2. สุรพล อำเกิด
3. อภิเชษฐิ์ นิ่มปล่อง