ม.รัตนโกสม - KICKOFF LEAGUE (K1)

วันที่สมัคร 26/08/2020

ผู้เล่น

1. นายปัญญวุธ เหล่าเจริญ
1 0 0 0
2. นายชานนท์ วิสุทธิชานนท์
4 8 0 0
3. วณัฐฐา คงจันทร์
32 0 0 0
4. นายเกียรติชาติ ทองดีเพ็ง
33 0 0 0
5. นายเกียรติยศ แหละหมัน
37 0 0 0
6. นายอัฟรีซัม มีนา
9 9 1 0
7. นายวินิทร ภู่สาย
10 5 0 0
8. นายณัฐพัฒน์ สัมพัชนี
11 0 0 0
9. นายซัสวีย์ และตี
7 0 0 0
10. นายธงพล ธรรมดี
14 0 2 0
11. นายธวัชชัย ช่างสลัก
15 4 1 0
12. นายอนุพงศ์ สำนักพงศ์
18 5 0 0
13. Seth Doe Puplampu
19 2 0 0
14. นายพํฒนา แสงกูล
31 0 0 0
15. เอกวิทย์ รัตนพันธ์
12 0 1 0
16. นายนฤเบศวร์ เสรีรักษ์
26 0 0 0
17. นายชิษณุ ทวีสุวรรณ์
27 1 1 0
18. นายพชร รัตนพันธุ์
28 0 0 0
19. นายพีรพล วิสุทธิชานนท์
66 1 1 0

โค้ช

1. นายอัศนัย ชุ่มชื่น
2. นายพงศกร แย้มมีศิลป์
3. นายพรชัย มหาหมัด