เพื่อนเพ FC. - KICKOFF LEAGUE (K1)

วันที่สมัคร 13/11/2019

ผู้เล่น

1. พงษ์สิทธิ์ ชูมาปาน
2 0 1 0
2. นิรัญ แซ่ล่อง
3 0 0 0
3. ธีรพล เกิดไทย
4 2 2 0
4. พันธ์ศักดิ์ ชูมาปาน
7 0 0 0
5. ณัฐพล ทองชุม
8 2 1 0
6. วิทิตย์ ไหวมา
10 8 0 0
7. วรวรรณ แก้วชูทอง
11 0 0 0
8. ภาณุวัฒน์ แสงรักษ์
13 0 1 0
9. ธวัชชัย ไพยรัตน์
6 5 0 0
10. ศุภชัย เยาว์ว่า
1 0 0 0
11. เรืองศักดิ์ จงรักษ์
17 0 0 0
12. อัครพล ขุนทอง
19 5 0 0
13. ศุภชัย รอดอยู่
21 2 0 0
14. กฤตมุข พูลประกอบ
22 0 2 0
15. ธีรัตม์ แก้วชนิด
14 0 2 0
16. พงค์พัฒน์ อ่อนแก้ว
29 11 1 0
17. กฤติน เพชรสังข์
25 6 0 0
18. พชรพล สุวรรณมณี
69 0 0 0
19. ภานุเดช ศรีทวี
92 0 2 0
20. จิณณวัตร สินนุกูล
18 5 0 0

โค้ช

1. กัมปนาท กองสวัสดิ์
2. สมชาติ ขาวเนียน
3. กุศล ทองไชย