คลองหวะ FC. - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 06/03/2023

ผู้เล่น

1. กิตติวิทย์ จันทร์นวล
22 0 0 0
2. อลงกรณ์ มั่นเดช
4 0 1 0
3. ชาญวิทย์ มุสิกรัตน์
6 1 1 0
4. ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์
9 2 0 0
5. อิทธิพล กันยาเทพ
19 0 0 0
6. ธาริน สายวิงวร
21 8 1 0
7. สุขแสนไกล มุลศิลป์ 18
18 3 0 0
8. อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
26 1 0 0
9. ปฐวี ดิสระมุณี
3 0 0 0
10. ณรงค์ ขจรกุลวณิชย์
2 0 0 0
11. สมชาย กลับใจได้ 13
13 2 0 0
12. กฤตพจน์ ไชยานุพัทธกุล
27 2 1 0
13. ธราเทพ รักเลิศ
11 2 2 0
14. หรรถชัย หนูนิตย์
7 1 0 0
15. ธวัชชัย หวาเอียด
31 2 0 0
16. ศุภชัย รอดอยู่
8 4 0 0
17. อาลือนัน กาแม 33
33 0 0 0
18. กฤติเดช เลิศภานุชิต 32
32 0 1 0
19. ศุภกร ชูกำเนิด
69 0 0 0
20. วรชาติ แท่นสง
29 5 0 0

โค้ช

1. โชต กรรเจียกกุล
2. อนุสิทธิ์ ดิสระมณี