คลองหวะ FC. - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 06/03/2023

ผู้เล่น

1. กิตติวิทย์ จันทร์นวล
22 0 0 0
2. อลงกรณ์ มั่นเดช
4 0 0 0
3. ชาญวิทย์ มุสิกรัตน์
6 0 0 0
4. ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์
9 0 0 0
5. อิทธิพล กันยาเทพ
19 0 0 0
6. ธาริน สายวิงวร
21 0 0 0
7. ณัฐภัทร บุญช่วย
14 0 0 0
8. อภิสิทธิ์ อักขระนุรักษ์
26 0 0 0
9. ปฐวี ดิสระมุณี
3 0 0 0
10. นิติรัฐ พงษ์พิลา
12 0 0 0
11. มนัส สังคะโน
1 0 0 0
12. กฤตพจน์ ไชยานุพัทธกุล
27 0 0 0
13. ธราเทพ รักเลิศ
11 0 0 0
14. หรรถชัย หนูนิตย์
7 0 0 0
15. ธวัชชัย หวาเอียด
31 0 0 0
16. ศุภชัย รอดอยู่
8 0 0 0
17. ธีรพงศ์ มุนินทร์นพมาศ
5 0 0 0
18. ภานุวัตร มีงาม
10 0 0 0
19. ศุภกร ชูกำเนิด
69 0 0 0
20. วรชาติ แท่นสง
29 0 0 0

โค้ช

1. โชต กรรเจียกกุล
2. อนุสิทธิ์ ดิสระมณี