ท่าใหญ่ FC. - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. รอซะ สือรี
45 0 0 0
2. อาหลี เหมมัน
6 0 0 0
3. มูฮำหมัดฮาก็มี เจะดือเระ
17 0 0 0
4. อัซมัน หะยีปะดอเฮง
3 0 0 0
5. อันมี หะยีปะดอเฮง
27 0 0 0
6. มะรอบี ดอเลาะ
4 0 0 0
7. ประเสริฐ หมวดชนะ
29 0 0 0
8. ฮาฟิตรี บินสาเมาะ
19 0 0 0
9. สุพล อุทัยรังษี
23 0 0 0
10. ทวี โหมดอัด
11 0 0 0
11. พีรพงษ์ ทองคำ
13 0 0 0
12. นายธวัชชัย โหมดอัด
20 0 0 0
13. แวหะซัน แวอาแซ
9 0 0 0
14. วินัย เพ็ชรชุม
99 0 0 0
15. สนิท ยีละ
51 0 0 0
16. มานพ หมัดอะดั้ม
1 0 0 0
17. ดาลัน สุระ
76 0 0 0
18. ธนาวุฒิ รองสวัสดิ์
22 0 0 0
19. สันติ มีสุขศรี
10 0 0 0

โค้ช

1. แบลัน ท่าใหญ่
2. อาดูล ยาชะรัด
3. วัชรินทร์ ชุมแก้ว