ท่าใหญ่ FC. - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 14/11/2019

ผู้เล่น

1. อัซมัน หะยีปะดอเฮง
6 5 0 0
2. ปณัชชัย มัดถารักษ์
1 0 2 0
3. อนาวิน กิมาคม
2 1 2 0
4. ซัยฟุดดีน หะยี
39 1 0 0
5. ประพัน ใหม่รักษ์
4 1 0 0
6. วินัย เพ็ชรชุม
26 14 1 0
7. อธิวรรธน์ อธิคะมานนท์
17 9 1 0
8. โชคดี เทพทอง
7 5 0 0
9. มูฮัมหมัด มะหะหมัด
9 2 1 0
10. ทวี โหมดอัด
11 0 1 0
11. พีระพงษ์ ทองคำ
13 4 1 0
12. อดิศักดิ์ สะตำ
14 0 1 0
13. นาวาวี งามทรัพย์
16 2 0 0
14. ธวัชชัย โหมดอัด
20 7 1 0
15. สันติ มีสุขศรี
10 26 0 0
16. สุพล อุทัยรังศรี
23 0 0 0
17. เกษม หันยอ
19 0 0 0
18. อับดุลมาลิค พรรณราย
18 0 0 0
19. วิสันต์ มูเก็ม
3 0 0 0
20. วัชรินท์ ชุมแก้ว
8 0 2 0

โค้ช

1. อาดูล ยาชะรัด
2. มูฮัมมัดสุกรี หะยีดาแม
3. อัซซาน รุ่งหีม