น้องเอวา by ALM 102 - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. ปุณรกันต์ ลาวัลแก้ว
21 0 0 0
2. ภูธเนศ สังฆะโต
24 1 3 0
3. จอ วิน อัด 66
66 2 0 0
5. ชนะ มัธยม 19
19 1 0 0
6. มูฮำหมัด เบ็ญร่าหีม 20
20 0 0 0
7. ณัฐวุฒิ ยุทสอาด
17 4 0 0
8. พัทธนธร ไชยจารีย์
6 0 1 0
9. ณัฐวัตร คุณะเวช 18
18 0 0 0
12. ธวัชชัย แสงสุวรรณ์
7 2 0 0
14. บิล้าล บือโต
30 1 0 0
15. ธันยธรณ์ โชติมูล
15 4 2 0
16. ภูวไนย ใจงาม
22 0 0 0
17. สุริยา คุระแก้ว
99 1 0 0
18. ธีรานนท์ หนูรอด
70 0 1 0
19. นราธิป ปิหิรัญ
102 0 0 0
20. พิพัฒน์ ทองทวี
1 0 0 0

โค้ช

1. ณัฐรณ พรหมเทพ
2. จักรพันธ์ ภวัตพุฒิพงษ์
3. ชยพล แก้วทิพย์รัตน์