น้องเอวา By ALM 102 - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. กฤตมุข เทพศรี
29 0 0 0
2. วัฒนศิลป์ โกศลนิรชา
26 0 0 0
3. กิตติศักดิ์ พรหมเอียด
8 0 0 0
4. อาซิซ ตนยะแหละ
13 0 0 0
5. ปฐม ตนยะแหละ
5 0 0 0
6. อุดมการณ์ หมัดอาด้ำ
10 0 0 0
7. ณัฐวุฒิ ยุทสอาด
17 0 0 0
8. พัทธนธร ไชยจารีย์
6 0 0 0
9. ปุณณกันต์ ลาวัลแก้ว
21 0 0 0
10. อัยกาญจน์ หมัดอาก้ำ
16 0 0 0
11. ฮารีฟีน หวังนุรักษ์
9 0 0 0
12. ธวัชชัย แสงสุวรรณ์
7 0 0 0
13. นิพันธ์ อับดุลเลาะ
88 0 0 0
14. บิล้าล บือโต
30 0 0 0
15. ธันยธรณ์ โชติมูล
15 0 0 0
16. ภูวไนย ใจงาม
22 0 0 0
17. สุริยา คุระแก้ว
99 0 0 0
18. ธีรานนท์ หนูรอด
70 0 0 0
19. นราธิป ปิหิรัญ
102 0 0 0
20. พิพัฒน์ ทองทวี
1 0 0 0

โค้ช

1. ณัฐรณ พรหมเทพ
2. จักรพันธ์ ภวัตพุฒิพงษ์
3. ชยพล แก้วทิพย์รัตน์