น้องเอิธ์ท FC. - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. ลุดฟี หมัดศิริ
27 3 0 0
2. อัสรี เจะอาหลี
4 0 0 0
3. ไพศร มะเด็ง
18 0 0 0
4. ซัมเซ็ม หนิมา
21 0 1 0
5. ปิยะ สาม่าน
23 3 0 0
6. สมศักดิ์ เรืองมณี
66 0 0 0
7. ธรวุฒิ สาบก 77
77 1 0 0
8. อะหมัด เจะอาหลี
17 2 1 0
9. วิธาน หมัดตะเหย็บ
8 25 2 0
10. สราวุธ รัตน์พันธุ์
19 1 1 0
11. อิมรอน เอียดเหร็ม 66
66 0 1 0
12. ข๊ดดะรี บิลนุ้ย
88 5 0 0
13. จรัญ หมัดอะดั้ม
13 18 2 0
14. วรวิทย์ หวันบวช 7
7 0 0 0
15. อับดุลเราะห์มาน ยีหมัดอะหลี
9 6 1 0
16. นวพรรษ หมู่เก็ม
25 3 0 0
17. พิทักษ์ ยอดดี
14 0 0 0
18. พีรธนัฐ วิรุฬห์กรสกุล
1 0 0 0
19. ศราวุฒ คงพูน
33 0 0 0
20. วัชรา ผดุ้งกูล 22
22 1 0 0

โค้ช

1. นาย ฮัมหมัด เหาะใบ
2. นาย กฤษณ แซ่ลิ้ม
3. นาย อาสัน หัดหมัด