น้องเอิธ์ท FC - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 26/08/2020

ผู้เล่น

1. ธนา เระเบ็นหมุด
8 2 0 0
2. ฮัมหมัด เหาะใบ
89 3 0 0
3. ภาณุมาศ ชูชื่น
16 1 1 0
4. ซัมเซ็ม หนิมา
21 1 1 0
5. ปิยะ สามาน
23 4 2 0
6. ไพศร มะเด็ง
18 0 0 0
7. ปริวัฒน์ ศรีไพบูลย์
30 2 1 0
8. อำนาจ หมัดลงจิ
20 0 0 0
9. อับดุลเราะห์มาน ยีหมัด
9 3 1 0
10. ขจรศักดิ์ เพชราการ
14 3 0 0
11. วิทยา หมัดอะหิน
11 7 1 0
12. กิตติ หมัดสอิ
99 0 0 0
13. เอกราช เอียดเหร็ม
96 0 0 0
14. วิสิทธิ์ จารุรักษา
69 1 0 0
15. เอกลักษณ์ หะยี
3 3 0 0
16. อามีน หลำส่าแล๊ะ
7 0 0 0
17. นายสิทธิชัย หมัดศรี
17 0 0 0
18. จรัญ หมัดอะดั้ม
15 3 0 0
19. ศราวุฒ คงพูน
6 0 2 0
20. อะหมัด เจะอาหลี
26 5 2 0

โค้ช

1. อิทธิกร แสงจันทร์
2. พี่โอ๋
3. วิสิทธิ์ จารุรักษา