สร้างทาง FC - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 21/08/2020

ผู้เล่น

1. ชาญยุทธ มะเมาะ
1 0 0 0
2. พลกฤษฏิ์ ทองสลับล้วน
2 0 0 0
3. ชัชพงศ์ แสลิ่ม
5 3 1 0
4. พิทยา จันทภาโส
3 1 1 0
5. กิตติศักดิ์ ภูชาดา
7 11 2 0
6. ชุติมันต์ ปานดำ
8 0 0 0
7. กริชกร คงสมแก้ว
9 6 1 0
8. วัชรินทร์ แก้วสุด
10 0 1 0
9. สุทิน ละเอียด
11 0 0 0
10. ชลสิทธิ์ สิรินทร์
21 2 1 0
11. จักร์อรุณ ทองศรีจันทร์
13 1 1 0
12. นพชัย ยอดแก้ว
14 1 0 0
13. เบญจพล หวังสวา
19 1 0 0
14. จีรณัติ บานชื่น
23 2 0 0
15. สุรสินธ์ ปานดำ
30 25 2 0
16. ศิวกร ตันติกิตติชัย
37 0 0 0
17. ภูวนัยน์ สังข์ชุม
66 0 2 0
18. อิสรพงษ์ ทาบรรหาร
69 2 1 0
19. กิตติพัฒน์ เพชรสี่หมื่น
29 0 0 0
20. วงศกร มีเกิด
42 0 0 0

โค้ช

1. ชุติมันต์ ปานดำ
2. สำราญ โพธิ์ศรี
3. ภาณุสรณ์ ปานดำ