อู่ Rover - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. รัชชานนทื ดิสสระ
11 0 0 0
2. เสฏฐวุฒิ สุภาไชยกิจ
24 0 0 0
3. ชาตรี จีนสมบูรณ์พานิช
14 0 0 0
4. หนึ่งกันยา ขาวผ่อง
1 0 0 0
5. รัฐพงศ์ จันทร์พิทักษ์
13 0 0 0
6. อาคม กายพันธ์
99 0 0 0
7. นพรัตน์ คชกาญจน์
21 0 0 0
8. ธนกร เกื้อก่อยอด
9 0 0 0
9. ชาญวุฒิ อักษรสมบัติ
6 0 0 0
10. ภิญโญ จำปาเรือง
77 0 0 0
11. พงศกร รัตนอุดม
8 0 0 0
12. ภานุพงศ์ ชุมตรี
3 0 0 0
13. ณัธพงศ์ ศรียาภรณ์
16 0 0 0
14. วรพงศ์ หมาดโส๊ะ
4 0 0 0
15. นิสัน จางวาง
19 0 0 0
16. ภูวดล วิสุทธิชานนท์
22 0 0 0
17. อธิวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
7 0 0 0
18. สหรัตน์ วัดหมื่นวัย
15 0 0 0

โค้ช

1. ธนศิริ ทับพะ
2. ชาญวุฒิ อักษรสมบัติ
3. ปิยฉัตร อักษรสมบัติ