3-4 สัมพันธ์ FC - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/08/2020

ผู้เล่น

1. อาราม บัวสาย
1 0 2 0
2. จารุพงศ์ หมวดแทน
2 1 0 0
3. สิทธิพงษ์ สุขโน
3 5 1 0
4. ธวัชชัย คงอ่อน
4 0 1 0
5. นายเฉลิมวุฒิ มะยีหมูด
21 5 0 0
6. เอกรัตน์ แก้วรัตนา
6 1 1 0
7. สุทัศน์ แซ่ตั๊น
7 20 0 0
8. อภิชาติ เพ็ชรรัตน์
8 19 2 0
9. ภูวินท์ เพชรกาญจน์
9 4 0 0
10. อภิสิทธิ์ สายมณี
10 0 0 0
11. นพรุจ ศิริโชติ
11 11 0 0
12. ธนากร สุวรรณชาตรี
12 1 0 0
13. นายปรวิทย์ เรืองแก้ว
99 0 0 0
14. นายธรรมรัฐ สกุลดี
22 0 0 0
15. ภูมินทร์ ก่อเกื้อ
15 4 0 0
16. อภิชัย เกตุสันเทียะ
16 0 0 0
17. อลงกต เกตุสันเทียะ
17 1 0 0
18. อภิชาติ อาหลัง
18 0 0 0
19. เด็กชายณฐกร พงศาวดาร
23 0 0 0
20. ด.ช. พัฒนศักดิ์ ยอดแก้ว
24 1 0 0

โค้ช

1. พิสนธ์ หมูฉ้ง
2. นาย พรรณา บาดดี
3. วิรัตน์ สุทธิพงษ์