ทีม K1 - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/08/2020

ผู้เล่น

1. ไชยยันต์ เพชรศรี
1 0 0 0
2. Khan Nouroze
5 1 0 0
3. อัษฎาวัฒน์ ช่อมณี
6 4 2 0
4. พัฒน์ติพงษ์ สหัสแปง
15 2 0 0
5. จักรพงษ์ ดวงแป้น
16 3 0 0
6. พลพจน์ พรหมคงบุญ
18 0 0 0
7. บัญชาการ แย้มพราย
21 7 0 0
8. ประเวศ อนันตผล
29 1 0 0
9. ชัยวุฒิ อุทัยรัตน์
90 20 0 0
10. นพดล เหมชะรา
97 5 0 0
11. พงศ์ธวัฒน์ ชูโชติ
14 0 0 0
12. กฤตกร ลิ้มปัญญาวงศ์
45 1 1 0
13. พงไพร อักษรนิตย์
12 6 1 0
14. ประสิทธิ์ แหละวงศ์
69 0 0 0
15. ร่อสน บิลมะหมัด
9 7 0 0
16. สันติสุข หอมหวนฤดีกุล
17 2 0 0
17. ซูบัฎรู มะสง
55 3 0 0
18. ธำรง แซ่จิ้ว
42 1 0 0
19. นพดล สะอาด
4 1 0 0
20. อาลีฟ หมัดอะดั้ม
13 0 1 0

โค้ช

1. ฐาปนพงศ์ มีแก้ว
2. คณุตม์ ไชยแก้ว
3. ณัฐกานต์ กลิ่นมณี