24บัดดี้ by. VIP46 - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/02/2023

ผู้เล่น

1. ศิลปิน คงฉิม
18 11 0 0
2. พีรยุทธ พุ่มนวล
44 7 0 0
3. นิติพงษ์ เพ็ชรส่ง
13 4 0 0
4. นำทาง โง้งเจริญไพศาล
7 9 0 0
5. มงคล ทองหนู
11 4 0 0
6. ธีรวุฒิ รัตนสุวรรณ
34 0 0 0
7. สรรเสริญ ศศีธรสนธิ
88 2 0 0
8. อาทิตย์ มิตรวงษา
9 0 0 0
9. พีระ ชูทวี
70 2 0 0
10. วนัสนันท์ โอชาพงศ์
8 1 2 0
11. ธีรภัทร์ สารมาศ
20 2 1 0
12. ศุภกร สรีระถาวรสุข
19 0 0 0
13. วุฒิพงษ์ ทองสองยอด
29 0 0 0
14. จักรรินทร์ พิสุทธ์พันธุ์
17 4 2 0
15. พิภูษณ อนุกุล
25 3 0 0
16. อดิเทพ ประกายอนุรัตน์
22 14 1 0
17. ณัฐวุฒิ มิลเหลิม
4 0 0 0
18. ว่าที ร ต พัชรพล ณ พัทลุง
28 0 0 0
19. ปรีชญา จันทระ
12 8 1 0
20. ฟูอั๊ด หมัดอาหลี
99 0 1 0

โค้ช

1. วัชระ สุวรรณมณี
2. ขจรจักษณ์ เชาวริน
3. อภิชาติ ส่งลอยลิบ