Sunday Knights F.C. - KICKOFF LEAGUE (K2)

วันที่สมัคร 25/08/2020

ผู้เล่น

1. สรกิช ดิลกกรเดชน์
6 3 1 0
2. สรวุฒิ ปัญจะอริยะ
23 0 0 0
3. สรศาสตร์ ดิฎฐโชติ
26 0 0 0
4. ชาคริต ชาติบริบูรณ์
17 2 0 0
5. จักรพันธ์ ดำคง
25 5 1 0
6. นัชชา พัฒนภักดี
27 0 1 0
7. กวินพรรธน์ นิกรปฎิพัทธ์
11 0 1 0
8. อกนิษฐ์ ดวงดี
12 0 0 0
9. เอกราช อรุโณประโยชน์
8 2 2 0
10. ยศรินทร์ อิทธฺญาโณ
2 0 0 0
11. เชาวฤทธิ์ คงสุข
19 2 1 0
12. ไกรสร บุปผา
13 0 0 0
13. วรวุฒิ เจนจิรโชติ
9 4 0 0
14. พีรชัย ลี้วงศ์ตระกูล
10 7 0 0
15. พิพัฒน์ ตันตินราวัฒน์
5 0 0 0
16. Zak Bostan
2020 3 0 0
17. คณิศร แก้วศรีทอง
21 0 1 0
18. ชยพล มั่นชูพงศ์
4 1 1 0
19. พงศกร เอี่ยมประเสริฐกุล
3 7 1 0
20. ศุภชัย ศรีเพชร
16 6 1 0

โค้ช

1. Aeron Chin
2. ชัชฎนนท์ แซ้โค้ว
3. จิธณัท กาลสังข์