ขวางหวัน - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย เอกอนันต์ สันหลี
23 0 0 0
2. นาย จารุวิทย์ สวัสดิ์
3 0 0 0
3. นาย ซาบีน มะมนัง
40 1 2 0
4. นาย ปรเมศวร์ บรรณรน
24 0 0 0
5. นาย ปกครอง บริสุทธิ์
27 0 0 0
6. นาย นฤเบศร์ โตะโซะ
29 1 0 0
7. นาย วันฮูเซ็น อนันทอภิพงษ์
21 5 0 0
8. นาย ถาวร วงษ์น้อย
10 8 1 0
9. นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ล่องลอย
26 1 0 0
10. นาย ณัฐพล กะลอเอียด
7 0 2 0
11. นาย อาลี สอโก๊ะ
17 0 1 0
12. นาย อับดุลเลาะ เจ๊ะมะ
4 0 1 0
13. นาย ปรินทร เพ็งสุริยา
99 0 2 0
14. นาย สิทธิศักดิ์ ภู่เพชร
77 1 0 0
15. นาย สิทธิชัย ธรรมโชติ
8 7 0 0
16. นาย ชาญณรงค์ อินทะโร
79 0 1 0
17. นาย ศตวรรษ เเก้วมัน
9 3 1 0
18. นาย อานัส หมานหวัง
6 0 0 0
19. นาย นพดล เหมชะรา
97 5 1 0
20. นาย ปณชัย ชูหนู
30 0 3 0

โค้ช

1. นาย ทิวากร ช่วยเดช
2. นาย กัมปนา แก้วนุ้ย
3. นาย จีรเดช บุญเมือง