ขวางหวัน - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย เอกอนันต์ สันหลี
23 0 0 0
2. นาย จารุวิทย์ สวัสดิ์
3 0 0 0
3. นาย นฤเดช เพ็ชรรัตน์
22 0 0 0
4. นาย ปรเมศวร์ บรรณรน
24 0 0 0
5. นาย ปกครอง บริสุทธิ์
27 0 0 0
6. นาย นฤเบศร์ โตะโซะ
29 0 0 0
7. นาย วันฮูเซ็น อนันทอภิพงษ์
21 0 0 0
8. นาย ถาวร วงษ์น้อย
13 0 0 0
9. นาย ณัฐวุฒิ จันทร์ล่องลอย
26 0 0 0
10. นาย ณัฐพล กะลอเอียด
7 0 0 0
11. นาย อาลี สอโก๊ะ
17 0 0 0
12. นาย อับดุลเลาะ เจ๊ะมะ
4 0 0 0
13. นาย ปรินทร เพ็งสุริยา
99 0 0 0
14. ชุตินธร ภู่ระย้า
89 0 0 0
15. นาย สิทธิชัย ธรรมโชติ
8 0 0 0
16. นาย บัญญัติ บัวประโคน
10 0 0 0
17. นาย สุทธดร ยอดศรี
19 0 0 0
18. นาย อานัส หมานหวัง
6 0 0 0
19. นาย นพดล เหมชะรา
77 0 0 0
20. ภูธเนศ สงเจิม
1 0 0 0

โค้ช

1. นาย ทิวากร ช่วยเดช
2. กัมปนา แก้วนุ้ย
3. จีรเดช บุญเมือง