คลองปอม ซิตี้ - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 03/09/2020

ผู้เล่น

1. เอกชัย แล่ล่า
2 0 0 0
2. อานนท์ ขุนเดื่อ
3 2 0 0
3. นฤดล ดลระหีม
6 0 0 0
4. อับดุลรอซัค ดลระหีม
7 0 0 0
5. ทรงวุฒิ สุพิรัตน์
8 0 1 0
6. ซุนกิบลี หวังนุรักษ์
40 2 0 0
7. ชานนท์ แล่ล่า
10 0 1 0
8. ปฐม ตนยะแหละ
11 0 1 0
9. วรายุทธิ์ บินโส๊ะ
13 3 1 0
10. นิคม ดลระหีม
14 0 0 0
11. กิตติพงค์ หมัดอาด้ำ
15 0 0 0
12. สรวุฒิ ตนยะแหล๊ะ
16 3 0 0
13. ณัฐพร วรรณทิวา
17 0 0 0
14. วรรณชาติ ล่ำสุนีการญจน์
22 3 0 0
15. ธีระพงศ์ จันทโร
55 2 0 0
16. นฤพล นาแว
23 0 0 0
17. สุธี ล่ำสุนีกาญจน์
25 2 0 0
18. มูซา ตนยะหมาด
88 1 0 0
19. เอกชัย ไชยแก้ว
76 0 0 0
20. กฤษณะ จันทร์เภา
4 0 0 0

โค้ช

1. อุดมการณ์ หมัดอาด้ำ