ชาโกบ๊อบ - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 01/09/2020

ผู้เล่น

1. กฤษธนพล วรวุฒิวราภรณ์
1 0 0 0
2. เกียรติศักดิ์ พันกาเขต
5 1 0 0
3. เรืองศักดิ์ แก้วอุทัย
7 0 0 0
4. ประเมศร์ หลักหิน
44 0 0 0
5. ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์
25 3 0 0
6. ธนชนม์ ไชยกูล
77 1 0 0
7. จักรพันธุ์ กาละเนตร
11 4 0 0
8. พิพัฒน์ แกล้วกล้า
12 0 0 0
9. ชาญชัย สภาผล
39 1 0 0
11. อนรรฆ อินทร์จันทร์
19 1 1 0
12. ศรัณย์ จรูญศิริเสถียร
30 6 1 0
13. เนตรวัฒน์ รำไพรุจิพงศ์
69 0 0 0
14. โกศล เพ็งหนู
15 2 0 0
15. ศิริชัย อำพันทอง
3 0 1 0
16. อลงกรณ์ มั่นเดช
33 2 2 0
17. นพรัตน์ นวลลภ
24 10 0 0
18. สุชาติ สมจิตร์
20 2 0 0
19. ธนากร กันยาเทพ
36 0 0 0
20. ศิรวุฒิ เพ็ชรมณี
46 0 0 0

โค้ช

1. สุรเดช
3. สุเมธ ช่างประดิษฐ์