ตะวันฉาย FC - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 03/09/2020

ผู้เล่น

1. ปราโมทย์ ธรรมวรรณโณ
42 0 0 0
2. ป้องสักดิ์ สายสลำ
64 0 0 0
3. สมคิด สะระยะ
11 1 0 0
4. อเล็กซ์ ทาฤทธิ์
7 2 1 0
5. ณัฐพล สุวรรณโณ
25 2 0 0
6. อภิเชษฐ์ จิตนะรัตน์
17 2 1 0
7. จักรี กูลดี
9 1 0 0
8. เฉลิมพล เสนแก้ว
10 10 0 0
9. ซันหลี บวดดีน
4 1 1 0
10. สมชาย สะระยะ
16 0 1 0
11. ประทีบ สิรินทร์
8 0 0 0
12. ไชยวัฒน์ บินนุ้ย
77 3 2 0
13. อัตต้า หีมหล๊ะ
78 2 2 0

โค้ช

1. สมคิด สะระยะ
2. ณัฐพล สุวรรณโณ
3. ชัยยุทธ กุลทัสวรรโณ