เป็นหนึ่ง เอฟซี - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 03/09/2020

ผู้เล่น

1. นายชลธี พันธวงศาโรจน์
5 1 0 0
2. นายวีรวัฒน์ จรูญพุทธิ
1 0 0 0
3. นายราเชนทร์ ตงเยต
35 0 0 0
4. นายสมจัด ชัดตะวัน
9 2 0 0
5. นายณรงค์วิทย์ ไชยประเสริฐ
27 4 0 0
6. นายนาทภณ เสถียรกาล
17 3 1 0
7. นายปฎิพล จันทบัตร
7 1 0 0
8. นายมนตรี แซ่ลิ่ม
11 0 0 0
9. นายวันชัย แซ่ลิ่ม
28 3 0 0
10. นายศุภกร ศรีสุข
2 0 0 0
11. นายธีรพงศ์ ศรีสุข
10 2 0 0
12. นายพงศธร เตชะวัชรานนทร์
18 0 0 0
13. นายภัทรพล ฉายศิริพันธ์
88 5 1 0
14. นายประสิทธิ์ แซ่ลิ่ม
20 0 0 0
15. ทวีวัฒน์ ยินดีพายับกุล
6 0 0 0
16. ธนากร โพธิ์ชนะชัย
31 0 0 0
17. นายศุภโชค แซ่ตั้ง
3 0 1 0
18. นายฉัตรชัย ธารอำมฤต
19 0 0 0
19. นายศุภชัย แซ่ตั้ง
13 0 1 0
20. วีรยุทธ คนทน
8 0 0 0

โค้ช

1. นายสันติ ทองโชค
2. นายอภิชัย เพ็ชรมงคล
3. ชัชฏนนท์ แซ่โค้ว