น้องต้นน้ำ By โกเพชรค้าเหล็ก - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย ทินกร อุปรี
7 0 0 0
2. นาย พรศักดา จิตณรงค์
16 0 0 0
3. นาย ไชยนันทน์ คงประชุม
19 0 0 0
4. นาย ไกรวิชญ์ จิรเจริญเวศน์
10 0 0 0
5. นาย รัชพล หลักทอง
28 0 0 0
6. นาย ศรายุทธ เเสงตา
17 0 0 0
7. ว่าที่ ร.ต. ธนวัตน์ ล่ำประไพ
23 0 0 0
8. นาย นนทวัตน์ สุวรรณชาต
18 0 0 0
9. นาย วรพจน์ โรจนพงศ์สถาพร
24 0 0 0
10. นาย ธนวุฒิ ไกรทอง
25 0 0 0
11. นาย ไกรเพชร เทพเสนา
14 0 0 0
12. ZAW OO MAUNG
26 0 0 0
13. พิชิต นางาม
21 0 0 0
14. อุทัยวุธ เมืองจินดา
6 0 0 0

โค้ช

1. นาย วรพจน์ โรจนพงศ์สถาพร
2. ฮุสเซ็น หมานระเด็น