น้องต้นน้ำ By โกเพชรค้าเหล็ก - MARK HATYAI KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย ทินกร อุปรี
7 2 1 0
2. นาย พรศักดา จิตณรงค์
16 0 0 0
3. นาย ไชยนันทน์ คงประชุม
19 0 0 0
4. นาย ไกรวิชญ์ จิรเจริญเวศน์
10 5 1 0
5. นาย รัชพล หลักทอง
28 2 0 0
6. นาย ศรายุทธ เเสงตา
17 6 0 0
7. ว่าที่ ร.ต. ธนวัตน์ ล่ำประไพ
23 2 1 0
8. นาย นนทวัตน์ สุวรรณชาต
18 0 2 0
9. นาย วรพจน์ โรจนพงศ์สถาพร
24 2 2 0
10. นาย ธนวุฒิ ไกรทอง
25 0 1 0
11. นาย ไกรเพชร เทพเสนา
14 1 0 0
12. ZAW OO MAUNG
26 2 1 0
13. นาย พิชิต นางาม
21 1 0 0
14. นาย อุทัยวุธ เมืองจินดา
6 4 1 0
15. นาย สุรเชษฐ์ ชาญชิต
34 0 0 0
16. นาย ณัฐกานต์ บุญทวี
99 0 0 0

โค้ช

1. นาย วรพจน์ โรจนพงศ์สถาพร
2. นาย ฮุสเซ็น หมานระเด็น
3. อับดลเล๊าะ สันหมาย