น้องเตชินต์ - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 03/09/2020

ผู้เล่น

1. นายสันติสุข บินโส๊ะ
80 0 1 0
2. นายวีรภาพ พลาหา
11 1 1 0
3. นายเนติธร ยั้งเล่ง
15 0 0 0
4. นายพิพัฒน์ ช่วยพิชัย
25 0 0 0
5. นายปฏิพัทธิ์ จันทรรัตณะ
7 2 1 0
6. ปาณวัฒน์ คุณะดิลก
3 0 0 0
7. นายนิติพล เจ๊ะพงศ์
16 0 1 0
8. นายอาฟันดี เศรษฐรัตน์
18 11 0 0
9. นายร่มธรรม เกื้อหนุน
1 0 0 0
10. ณัฐพล เยาว์สนิท
29 2 1 0
11. ฟลอรัน อุสมาน
2 0 0 0
12. นายณัฐวัตน์ พิสุทธิพันธุ์
88 1 1 0
13. สรสิช เกื้อสา
9 1 0 0
14. นาย สุวิชา นวลมิ่ง
5 2 0 0
15. ราเชน แสงสุด
19 2 1 0
16. อิทธิพันธ์ กันยาเทพ
4 3 1 0

โค้ช

1. ราเชน แสงสุด