สายสัมพันธ์ - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย อดิศักดิ์ ปานทอง
11 0 0 0
2. นาย ห้าวหาญ จันทร์มี
17 0 0 0
3. นาย อะหมัด สวยงาม
36 0 0 0
4. นาย สายฟ้า ชุมเเสง
7 0 0 0
5. นาย สราวุธ ชูเเก้ว
5 0 0 0
6. นาย ธนพงศ์ ทองสลับล้วน
88 0 0 0
7. นาย เรืองศักดิ์ จงรักษ์
6 0 0 0
8. นาย อาหนัด เบ็ญสะอีด
9 0 0 0
9. นาย รามิล ริทธิ์โต
21 0 0 0
10. นาย เกรียงศักดิ์ ปาโต
13 0 0 0
11. นาย วรยุทธ เหล่นยี
25 0 0 0
12. นาย มหิทธิศักดิ์ปกิต บุญสนอง
12 0 0 0
13. นาย เกียรศักดิ์ หนูดำ
20 0 0 0
14. นาย อาคม เเดงเเสงทอง
8 0 0 0
15. นาย สราวุธ สิริรัตน์
18 0 0 0
16. นาย เอกชัย อินทสุวรรณโณ
4 0 0 0
17. นาย ธนวัฒน์ สุวรรณชาตรี
10 0 0 0
18. นาย ชนวีร์ ทวิสุววรณ
1 0 0 0
19. ว่าที ร ต ซากีรีน วิเชียร
14 0 0 0
20. กิตติพงศ์ พรหมาด
16 0 0 0

โค้ช

1. นาย อาคม เเดงเเสงทอง