หนีเมียมาเล่น - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 14/09/2020

ผู้เล่น

1. ศิริวัฒน์ อุแสง
45 0 0 0
2. อมรเทพ เพชรรัตน์
90 0 0 0
3. อภิวัฒน์ วายีเกา
11 1 0 0
4. ฮากีม ตาเยะ
10 3 2 0
5. วุฒิชัย ชูกลิ่น
20 0 0 0
6. พงศ์นภัส สุขศรีเมือง
88 0 0 0
7. ชัยเกียรติ ชูรอด
9 6 1 0
8. วิเชียร รักพูนแก้ว
5 4 2 0
9. สมิตพงศ์ ศรียะพันธ์
7 0 0 0
10. วัชระพล คงแก้ว
4 0 2 0
11. ภาณุพงศ์ กาญจนเพ็ญ
8 5 1 0
12. ธารินทร์ สามารถ
13 2 0 0
13. คธาวุฒิ สุวรรณคีรี
19 2 0 0
14. อภิชาต จุฬาทอง
21 0 0 0
15. วิศรุต สุวรรณพฤกษ์
23 0 0 0
16. ธนาธรณ์ จันทร์คง
44 0 0 0
17. อรรถวุฒิ แดงเพ็ง
52 3 0 0
18. Mr.JUNG
18 1 0 0
19. Mr.MEK
6 0 0 0

โค้ช

1. อดิเทพ สาดสาย
2. นาย เมธัส กฐินหอม
3. นาย วัชรินทร์ เศษธนู