หลวงสิทธิ์ BY สหายบันเทิง - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 04/09/2020

ผู้เล่น

1. วรวิทย์ หวันบวช
7 10 1 0
2. ชัยฐกานต์ บุญญะ
8 6 2 0
3. จิรศักดิ์ ศิลปะ
6 0 0 0
4. เทิดทัย ไหมเกตุ
10 1 2 0
5. ชยานันท์ สุกหอม
11 1 0 0
6. โกศล นุ้ยฤทธิ์
12 0 0 0
7. วชิระ อุ้ยปะโค
20 4 2 0
8. บูบากาก สวาหลัง
17 0 0 0
9. ประสิทธิ์ พรหมเมศร์
18 4 1 0
10. นรภัทร จันทร์คง
21 0 0 0
11. ปราโมท ตำภู
25 2 1 0
12. อนุวัต สิงหนงค์
69 0 2 0
13. อาคม กล้าแข็ง
88 0 0 0
14. เลอศักดิ์ รัตติโชติ
5 3 2 0
15. เกียรติพร ประกิจ
19 0 0 0
16. รอซือดี วาเซ็ง
4 0 2 0
17. อภิชาติ สังข์อินทรีย์
99 2 0 0
18. ธรรมรัตน์ พงศ์จันทรเสถียร
14 0 0 0
19. เอกชัย เพชรนก
23 0 1 0
20. ฮีลมี ดอเลาะ
16 0 0 0

โค้ช

1. ทัดศิล ศรีมูลฝา
2. จักรพงค์ ศิริธร
3. นรภัทร จันทร์คง