Danger By เเกะดีไซน์ - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย ปราโมท ตำภู
14 0 0 0
2. นาย บูบากาก สวาหลัง
17 0 0 0
3. นาย เทิดทัย ไหมเกตุ
10 0 0 0
4. นาย รอซือดี วาเซ็ง
4 0 0 0
5. นาย ดอเล๊าะ โซะ
7 0 0 0
6. นาย ชัยกานต์ บูญญะ
8 0 0 0
7. นาย อนุวัต สิงหนงค์
69 0 0 0
8. นาย เกียรติพร ประกิจ
25 0 0 0
9. นาย กิตติชัย ปานถาวร
3 0 0 0
10. นาย ชยานันท์ สุกหอม
19 0 0 0
11. นาย วาซิล โต๊ะหลาง
11 0 0 0
12. นาย นาวาวี หมุดตะเหล็บ
6 0 0 0
13. นาย ถิรวัสส์ กุมภา
98 0 0 0
14. นาย ศรายุทธ์ กาสอ
9 0 0 0
15. นาย นัฐวุฒิ ขุนทอง
21 0 0 0
16. นาย จิรภัทร สะเม๊าะ
5 0 0 0
17. นาย วีรชัย ศรีสมพร
20 0 0 0
18. นาย ฮูซัยฟะห์ เเวมะ
88 0 0 0
19. นาย อาคม กล้าเเข็ง
29 0 0 0
20. นาย ประสิทธิ์ พรหมเมศร์
18 0 0 0

โค้ช

1. นาย นูรุดิน เจ๊ะนิ
2. นาย ประสิทธิ์ พรหมเมศร์
3. นาย มานพ หมัดอะดั้ม