เอกติงลี่ - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 04/09/2020

ผู้เล่น

1. พงษ์ธร สุริวงศ์
16 1 0 0
2. สุรชัย อ่องแก้ว
10 0 0 0
3. ว่าที่ ร.ต. ยาวี เระเบ็นหมุด
11 0 0 0
4. สมพร แสงคง
5 0 1 0
5. กัมพล ชูช่วย
7 3 1 0
6. สุกรี เระเหล๊าะ
23 0 0 0
7. ธีระศักดิ์ สุมานะตระกูล
21 1 0 0
8. วิวัชพงค์ จิระพันธ์
28 0 1 0
9. กิติศักดิ์ เด็นหรน
2 1 0 0
10. วิเชษฐ์ จองเดิน
6 0 0 0
11. กฤษณ์ กำเหนิดทอง
88 7 0 0
12. อับดุลเล๊าะ เต๊ะมะ
3 0 0 0
13. อนุสรณ์ แขกพงศ์
15 12 0 0
14. ยงนุทธ พรหมลิ
8 3 1 0
15. วีระยศ หะยีดาโตะ
12 0 0 0
16. ประเดิมศักดิ์ เทพรักษา
19 0 0 0
17. เอกสิทธิ์ จันทร์เพ็ง
4 1 0 0
18. วิสูตร ชัยสคราม
9 0 0 0
19. ทีฆายุ ศรีอาราม
47 0 0 0
20. อัสราคาร จันทรโชติ
13 14 0 0

โค้ช

1. ภิรายุ สุวรรณโณ
2. ชัยภัทร เพชรรัตน์