แชคแม่ - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 03/09/2020

ผู้เล่น

1. หัสบี เหมมัน
1 0 0 0
2. ศุภณัฐฐ์ สันติสุข
4 0 0 0
3. ขุนทัพ ตันชนะวงศ์
5 2 0 0
4. กิตติภณ ยังสุข
6 2 0 0
5. ภากร น้อยนาเวช
7 0 0 0
6. ทักษ์ดนัย อึ้งรังษี
8 0 0 0
7. สิรภพ เกิดก่อ
9 1 0 0
8. ณัฐนนท์ ศศิธร
10 2 1 0
9. ฟาอิซ หิเล
11 2 0 0
10. วรพล ยินดีเสถียร
13 2 1 0
11. ชนาธร แดงดี
14 4 0 0
12. พงศกร เพ็ชรสกุล
17 1 0 0
13. วิชญ์พล ปิยจริยากุล
19 3 0 0
14. ณ เพชร เพชรกาศ
20 2 0 0
15. กาธรรพ์ คงเหมาะ
21 2 0 0
16. พิทยุตม์ แซ่ฉิ้น
22 0 0 0
17. ศิปปกร บุญสีลาภ
24 2 0 0
18. ภูรินทร์ ปานทอง
25 0 1 0
19. ปฐมพงศ์ พูลเพิ่ม
29 0 0 0
20. บัลลังก์ ยวงใย
72 0 0 0

โค้ช

1. นพรุจ ศิริโชติ
2. ธนวิชญ์ แซ่โง้ว
3. กรวิชญ์ สุดศรี