โรงพยาบาลสงขลา - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย อินทัช เสนาวัลย์
4 0 0 0
2. นาย สิริวุฒิ สิกพันธ์
9 0 0 0
3. นาย สราวุฒิ ไวยกริช
13 0 0 0
4. นาย วรวิทย์ บรรจง
30 0 0 0
5. นาย รุทธนันท์ จันธำรงค์
14 0 0 0
6. นาย ยูโส๊บ หมัดอะหิน
3 0 0 0
7. นาย มนตรา เหมวรรโณ
48 0 0 0
8. นาย พิสิษฐ์ เซ้งเครือ
10 0 0 0
9. นาย ปาณัท สุขเพ็ญ
8 0 0 0
10. นาย บรรณวิชญ์ เพชรสุวรรณ
18 0 0 0
11. นาย ธนธรณ์ เพ็ชร์รัตน์
19 0 0 0
12. นาย เทพกร จันทสุวรรณโณ
22 0 0 0
13. นาย ณัฐวุฒิ วิเชียร
7 0 0 0
14. นาย ชัยยะ ล่วงห้อย
6 0 0 0
15. นาย กิตติพัฒน์ คงสุวรรณ
1 0 0 0
16. นาย ณัฐพงษ์ หมาดเส็น
11 0 0 0
17. นาย ปัญญากร ฤทธิเดช
12 0 0 0
18. นาย ปฏิพัทธ์ ช่างขุด
17 0 0 0
19. นาย อินจันทร์ วงศ์ปัญญา
2 0 0 0
20. นาย ขจรศักดิ์ สุริโยพร
23 0 0 0

โค้ช