ZD77SPORTSUBLIMATION - KICKOFF LEAGUE (K3)

วันที่สมัคร 24/02/2023

ผู้เล่น

1. นาย ธนกฤต ดิษฐ์จนพงศ์พร
77 0 0 0
2. นาย นนทการณ์ บิลละเบ๊ะ
12 0 0 0
3. นาย ภัทรดนัย อิ่มทั่ว
35 0 0 0
4. นาย ศุภณัฐ เเซ่อั่ว
14 0 0 0
5. นาย พิชัย มาสะพันธ์
18 0 0 0
6. นาย ณัฐพล ไชยณรงค์
44 0 0 0
7. นาย ณภัทร เพ็ชรเรือนทอง
7 0 0 0
8. นาย จักริน สุวรรณชัย
88 0 0 0
9. นาย ภาคภูมิ เพ็งหนู
19 0 0 0
10. นาย ภานุวิชญ์ ยอดจตุการ
3 0 0 0
11. นาย ดาเเจ๊ะโกโก
24 0 0 0
12. นาย พงศกร วาดเขียน
11 0 0 0
13. นาย กนกพล เก้าทรัพย์วัฒนา
28 0 0 0
14. นาย อนุสรณ์ พันธะศรี
10 0 0 0
15. นาย วีรพงค์ พัดหินลอย
13 0 0 0
16. นาย ปัฐวี สุขกระ
8 0 0 0
17. วิวัฒน์ หวันเต๊ะ
27 0 0 0
18. วิศวุต แก้วบริรักษ์
26 0 0 0
19. กิตติ แก้วมณี
99 0 0 0
20. เจนณรงค์ นวลแก้ว
1 0 0 0

โค้ช

1. นาย ธนกฤต ดิษฐ์จนพงศ์พร
2. นาย กนกพล เก้าทรัพย์วัฒนา