ข้าวยำ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 18/09/2020

ผู้เล่น

1. มนตรี ทองสองชอด(46)
9 3 1 0
2. ดุลย์รอทีบ เตบสัน(53)
18 0 0 0
3. รณชัย บินหลี(50)
5 0 0 0
4. อาณัต หมัดอะดัม(49)
19 0 0 0
5. อภิชาติ หมาดหลี(47)
20 1 0 0
6. อาหลี โปติล่ะ(46)
6 1 1 0
7. นิกร ขุนทอง(46)
2 3 0 0
8. เกษม บินสมัน(49)
13 0 0 0
9. ร่อหมาน และตี
10 4 0 0
10. กิตติพงค์ หมัดอาดำ(51)
1 0 0 0
11. จรูญ หวังแท่น (41)
11 0 0 0
12. ราเซนทร์ ตงเยต(46)
16 0 0 0
13. อภินันท์ แย่นา(44)
21 0 0 0
14. อารี บิลโอ (46)
7 4 0 0
15. ทรงศักดิ์ นารีหวานดี(53)
17 1 0 0
16. พละ เดชดี (51)
3 0 0 0
17. ดนรอหมาน เหมเภอ (43)
99 0 1 0
18. ละ บิลหมัด (46)
1 0 0 0
19. ประดับ โสพิกุล (56)
12 0 0 0
20. สาธิต เบ็ญโส๊ะ
4 1 0 0

โค้ช

1. ประสิทธ์ ชื่นจิตต์
2. หมัดสุโกต บินรัตแก้ว