คลองหวะสัมพันธ์ - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 28/09/2020

ผู้เล่น

1. สมกุล บุญรัตน์ (51)
17 11 2 0
2. อรรถพล ดิษจันทร์ (45)
15 7 0 0
3. สุชา ชาติประสิทธิ์ (55)
1 0 0 0
4. ปราโมทย์ วงศ์ประพันธ์ (44)
13 0 0 0
5. วัชระ บุญเลิศ (52)
20 0 0 0
6. ไพศาล ชาวอุบล (47)
7 9 0 0
7. ฑิคัมพร ดิสสร (40)
3 0 0 0
8. อนุสิทธิ์ ดิสระมุณี (42)
16 1 0 0
9. อภิชาติ ประเสริฐ (47)
5 0 0 0
10. ชาโลม ชูนาค (43)
4 3 0 0
11. เทพกร เวชโช (46)
11 2 1 0
12. สุเทพ พัทธโน (40)
6 0 0 0
13. ธวัชชัย อภิรักขิตบุญญา (48)
9 5 0 0
14. อุดม แก้วทอง (46)
14 1 1 0
15. พิเชษฐ เกษระ(40)
2 3 0 0
16. ประภาส สมทอง (52)
21 0 0 0
17. วิทยา สอนสาพป์ (47)
10 0 0 0
19. ชฟชัย ชูประดิษฐ์๋ (48)
22 0 0 0

โค้ช

1. ณัฐพงษ์ สิงห์จันทร์