ชมรมกีฬาเกาะหมี - KICKOFF SENIOR LEAGUE

วันที่สมัคร 30/09/2020

ผู้เล่น

1. คีรติ บิลยะลา(46)
23 4 0 0
2. สุชาติ โตะยีหล๊ะ(45)
14 0 0 0
3. วิมล ทองมาตร์(50)
12 0 0 0
4. วินัย บิบยะแม(46)
13 0 0 0
5. อดิเรก บิลหยา(46)
17 2 1 0
6. อนันต์ แก้วจังหวัด(56)
3 0 0 0
7. ธวัชชัย สุระคำแหง(46)
16 0 0 0
8. ราเชน บิลยะลา (43)
4 0 0 0
9. ชัยวิทย์ บิลละหีม(46)
18 0 0 0
10. สุชาติ รัตนภิรมย์(56)
6 0 0 0
11. สมาน บิลละหีม(41)
8 0 0 0
12. เอกชัย สุชลพานิช(43)
7 1 1 0
13. วรวุฒิ บิลหมัน(46)
9 5 0 0
14. กิตติศักดิ์ บิลยะลา(41)
15 0 0 0
15. สุวัตร บิลยะแม(44)
2 0 0 0
16. ณธรรศสพล บิลหมัน(41)
1 1 0 0
17. เสวต สิยะโอ๊ะ(45)
11 1 1 0
18. สุชาติ การันสันติ(45)
5 0 0 0
19. ธีระยุทธ ชายเกตู(43)
10 9 1 0
20. ชาญยุทธ หลักจันทร์(44)
22 0 1 0

โค้ช

1. สืบศักดิ์ พันนุสะ
2. ยูโสบ แก้วสมุทร
3. ราเชน บิลยะลา